Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Plan voor landgebruik

Het landinrichtingsplan (FNP) is een voorbereidend plan voor stedelijk landgebruik. Het geeft de belangrijkste kenmerken weer van het voorgenomen grondgebruik voor het gehele stedelijke gebied van Jena voor een planningshorizon van ongeveer 15 jaar en wordt geactualiseerd door middel van wijzigingsprocedures.

De beoogde bestemmingen zijn niet aangegeven voor afzonderlijke percelen, maar voor grotere bouwgebieden (geen perceelsdefinitie). Als voorbereidend bestemmingsplan is het bindend voor de overheid, maar heeft het geen rechtstreekse rechtsgevolgen voor de burgers.

Doeltreffend ruimtelijk ordeningsplan 2006

Het ruimtelijkeordeningsplan (FNP) van de stad Jena in de versie van september 2005 is van kracht sinds de aankondiging van de goedkeuring op 09.03.2006. Het bestaat uit het plandeel op een schaal van 1 : 10.000 en het toelichtend rapport (zie rechts onder "Downloads").

Uitgetekende delen van het plan of uittreksels uit het FNP zijn verkrijgbaar bij de dienst Stadsvernieuwing, team Geo-Informatie.

Een samenvatting van informatie over bijzonder vaak gestelde vragen is te vinden onder "Downloads" (FAQ/Vragen en antwoorden over de FNP).

Als gevolg van verschillende ontwikkelingen en projecten en de gevolgen daarvan voor de stadsontwikkelingsdoelstellingen, ontstaan er nieuwe uitdagingen voor de stadsontwikkeling, zodat het ruimtelijkeordeningsplan voortdurend wordt aangepast aan de planningseisen. Bij de opstelling of wijziging van ontwikkelingsplannen kunnen bijvoorbeeld bepalingen worden overwogen die slechts gedeeltelijk uit het bestemmingsplan kunnen worden uitgewerkt.

Overeenkomstig het ontwikkelingsvereiste van sectie 8 van het Bundesbaugesetzbuch moeten ontwikkelingsplannen worden ontwikkeld op basis van het bestemmingsplan, zodat een wijziging van het bestemmingsplan parallel met de ontwikkelingsplanprocedure wordt uitgevoerd. De procedurele stappen zijn analoog aan het opstellen van een nieuw FNP, en de wijziging moet worden goedgekeurd.

Informatie over reeds in werking getreden wijzigingen vindt u hiernaast onder "Downloads".

Hieronder vindt u informatie over wijzigingen die al van kracht zijn of over wijzigingsprocedures die momenteel lopen.

Amendement Benaming Parallelle procedure Publicatie Status
1 Universitair Ziekenhuis Jena-Lobeda Ontwikkelingsplan procedure B-Lo 05 "Universitair Ziekenhuis Jena-Lobeda Mededelingenblad 32/10 (PDF) van de stad Jena van kracht sinds 12.08.2010
2 Zonnepark Am Jungberg Ontwikkelingsplan procedure B-Im 05 "Solarpark Am Jungberg Mededelingenblad40/11 (PDF) van de stad Jena van kracht sinds 06.10.2011
3 Zwätzen-Noord Ontwikkelingsplan procedure B-Zw 01 "Zwätzen-Noord Mededelingenblad25/12 (PDF) van de stad Jena van kracht sinds 21.06.2012
4 Inselplatz Ontwikkelingsplan Procedure B-J 03 "Inselplatz Mededelingenblad03/16 (PDF) van de stad Jena van kracht sinds 21.01.2016
5 Stadion Jena-Oberaue Ontwikkelingsplan procedure B-Wj 16 "Reconstructie Ernst-Abbe-Footballarena" Officieel Mededelingenblad 10/18 (PDF) van de stad Jena van kracht sinds 08.03.2018
6 Uitbreiding van de State Medical Association Projectgebonden bestemmingsplan VBB-Ma 04 "Uitbreiding van de Staatsgeneeskundige Vereniging

Mededelingenblad 03/16 (PDF) van de stad Jena

van kracht sinds 21.01.2016
7 Woonwijk "Am Oelste Ontwikkelingsplan procedure B-Zw 06 "Am Oelste-Nieuw woongebied Jena-Zwätzen" Mededelingenblad 47/17 (PDF) van de stad Jena van kracht sinds 23.11.2017
8 Ten noorden van de Karl-Liebknecht-Strasse Projectgebonden ontwikkelingsplan VbB-Wj 18 "Ten noorden van de Karl-Liebknecht-Strasse in procedure

Het bestemmingsplan wordt vervolgens ter informatie aangepast tot een ontwikkelingsplan voor interne ontwikkeling overeenkomstig § 13 a BauGB. Dit is een redactioneel proces - de verordeningen inzake de opstelling van bestemmingsplannen voor steden zijn hier niet van toepassing. De correctie wordt van kracht met de bekendmaking in het kader van de ontwikkelingsplanprocedure in het officiële publicatieblad van de stad Jena.

Correctie

Benaming

bindend plan voor stedelijk landgebruik

Publicatie

Status

1

Gebied "Schoollocatie
Jenzigweg" schoolsite

Procedure ontwikkelingsplan
B-Wj 13 "Schoollocatie Jenzigweg"

Staatscourant 15/16 (PDF) van 14.04.2016

Statutaire resolutie over het ontwikkelingsplan van 26.08.2015

2

Gebied "Woongebied bij Mönchenberge"

B-plan procedure B-Zw 05 "Woongebied bij Mönchenberge

Staatscourant 03/17 (PDF) van 19.01.2017

Statutaire resolutie over het ontwikkelingsplan van 14.12.2016

3

Mittlerer Spitzweidenweg" gebied

B-plan procedure B-J37 Commercieel en gemengd gebied "Mittlerer Spitzweidenweg".

Staatscourant 13/17 (PDF) van 30.03.2017 Statutaire resolutie over het ontwikkelingsplan van 27.09.2016
4 Gebied "Altes Gut Burgau" B-plan procedure B-Bu 06 "Altes Gut Burgau" Staatsblad 6/21 (PDF) van 11.02.2021

Statutaire resolutie over het B-plan op 27.11..2018

Algemene bijwerking van het bestemmingsplan

Overeenkomstig de resolutie van de gemeenteraad van 15.11.2017 wordt het bestemmingsplan momenteel geactualiseerd.