Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Cultuurlandschap Midden-Saalevallei

In de periode van 2005 tot 2008 werd het ontwikkelingsconcept "Cultuurlandschap Midden-Saalevallei en Jena - een belangrijk cultuurlandschap in Europa" uitgewerkt als een interdisciplinair project in samenwerking tussen de stad Jena, het district Saale-Holzland en de Regionale Planningsgemeenschap Oost-Thüringen voor het gebied van het Midden-Saalevallei van Kahla tot Camburg.

De ontwikkeling werd geïntegreerd in het EU-project INTERREG IIIB CADSES Cultural Landscape.

In mei 2008 bevestigde de gemeenteraad van Jena de resultaten van het ontwikkelingsconcept en de proefprojecten die voor het stedelijk gebied van Jena waren uitgewerkt. In een plechtige handeling op de "Camburg" werd het "Handvest van Camburg" op 21.06.2008 ondertekend door de burgemeester van de stad Jena samen met de burgemeesters van nog eens 11 naburige gemeenten en de districtscommissaris van het district Saale-Holzland.

Hiermee gaven de politieke vertegenwoordigers te kennen zich te zullen blijven bezighouden met het zeer veelomvattende thema van het behoud en de ontwikkeling van ons unieke cultuurlandschap, het discussieproces voort te zetten en alle mogelijkheden van indirecte en directe invloed op de levenskwaliteit en daarmee op de lange termijn en de duurzame ontwikkeling van de regio te benutten.

De drie proefprojecten:

  • Göschwitz Industrie Park
  • Jena - "Stad aan de rivier
  • "Saaleauenpark"

werden nader uitgewerkt in het daaropvolgende planningsproces van de stad Jena, de ontwikkeling van het "kaderplan Saale", naast andere afzonderlijke projecten uit de meer dan 100 projectvoorstellen van het ontwikkelingsconcept. De resultaten leiden tot concrete projectplanning.

Als u geïnteresseerd bent in het lezen van de "Visie 2020" als een fictief ervaringsverslag van het Midden-Saale dal of in het eindverslag van het ontwikkelingsconcept "Cultuurlandschap Midden-Saale dal rond Jena - een belangrijk cultuurlandschap in Europa", kunt u gebruik maken van de downloads hiernaast.

De meer dan 100 projectvoorstellen, die in het kader van de conceptontwikkeling zijn ontwikkeld, kunnen worden ingezien op de afdeling stadsontwikkeling. Hier kunt u ook informatie krijgen over het vervolg van het proces, indien nodig.

Het verwerkingsgebied van het ontwikkelingsconcept "Midden-Saaledal rond Jena - een belangrijk cultuurlandschap in Europa" omvat het Saaledal tussen Kahla en Camburg en de zijdalen die vanaf de dalbodem zichtbaar zijn.

Tot mei 2007 hebben landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen het valleigebied met een noord-zuiduitstrekking van ca. 35 km onderzocht, sterke punten en mogelijkheden maar ook zwakke punten en conflicten geïdentificeerd, deze gepresenteerd en de essentiële aspecten die het cultuurlandschap kenmerken uitgewerkt.
De beschrijving en evaluatie van het cultuurlandschap dient als basis voor een brede dialoog met de verschillende belanghebbenden.

Voor de beoordeling werd het cultuurlandschap onderzocht vanuit vier perspectieven van de "gebruiker" vanaf een boot, vanaf een fiets, vanuit een trein en vanuit een auto (methodologie van de waarnemingslijnen van Kevin Lynch). Op basis van deze analyse van sterke en zwakke punten werden cultuurlandschappelijke leidende beginselen, doelstellingen en uitgangspunten geformuleerd, die de algemene maatschappelijke, holistische doelstelling voor de duurzame ontwikkeling van het cultuurlandschap van de Midden-Saalevallei uitdragen. Er wordt uitgegaan van een uitvoeringstermijn van ongeveer 15 jaar.

Uit het grote aantal projectvoorstellen en planningsnota's zijn proefprojecten geselecteerd die van bijzonder belang zijn en in samenwerking met regionale belanghebbenden zullen worden uitgevoerd. Een planningsadviesraad heeft de ontwikkelde taakstellingen en projectvoorstellen besproken en aangevuld (zie downloads).

Locatie

Team Grondbeginselen van stedelijke ontwikkeling

Am Anger 26
07743 Jena
Duitsland