Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

sociale stad

"Sociaal integrerende stad" in Jena

Het federaal-staatsprogramma "Sociaal integratieve stad" voorziet in financiering voor stadsontwikkeling voor gebieden met speciale ontwikkelingsbehoeften. Het werd in 1999 gelanceerd als een gezamenlijk initiatief van de federale en de deelstaatregeringen en maakt, door een nauwe koppeling van bouwkundige en sociale maatregelen, investeringen in stadsontwikkeling mogelijk in de woonomgeving, in infrastructuuruitrusting en in de kwaliteit van het bestaan. Het doel is levendige buurten te bevorderen, de sociale samenhang te versterken en zo de gelijkheid tussen de generaties en de gezinsvriendelijkheid in de buurt te verbeteren.

Een brede waaier van financieringen is mogelijk

Er is financiering beschikbaar voor investeringen in wijkcentra, buurthuizen, openbare pleinen en open ruimten, alsmede voor begeleidende maatregelen. Wijkbeheer en stadsdeelkantoren bemiddelen tussen bewoners en actoren en vervullen zo een sleutelfunctie in de wijk. Burgerparticipatie speelt een belangrijke rol in de sociaal integrerende stad.

In Jena zijn er de volgende "Sociaal Integratieve Stad"-financieringsgebieden

De grote woonwijk Neulobeda is de grootste wijk van Jena met ca. 21.500 inwoners. In de afgelopen jaren is het gelukt om fundamentele infrastructurele tekortkomingen uit de jaren tachtig weg te werken, ernstige stedenbouwkundige en verkeerstechnische tekortkomingen te verminderen en de kwaliteit van de wijk te verhogen door gerichte woonmilieumaatregelen.

85% van het woningbestand is tot nu toe opgeknapt en de kwaliteit van het wonen voldoet aan de huidige normen, zoals blijkt uit de hoge bezettingsgraad.

Verdere maatregelen voor herontwikkeling en alomvattende wijkontwikkeling worden voortgezet en bepalen de indruk van Neulobeda. In het kaderplan voor stadsontwikkeling Jena-Lobeda (actualisering 2002, resolutie van de gemeenteraad) zijn na uitvoerig overleg met alle plaatselijke actoren de beginselen voor de stadsontwikkeling van het gebied op lange termijn vastgesteld. Sinds 1999 is het district een programmagebied in het federale staatsprogramma "Sociaal integratieve stad".

Om voor financiering uit dit programma en de begeleidende programma's in aanmerking te komen, moet voor het district een geïntegreerd ontwikkelingsconcept voorhanden zijn. Dit concept werd in 2009 uitgewerkt en door de gemeenteraad bekrachtigd als basis voor verdere actie in de wijk.

Het kaderplan voor stadsontwikkeling Jena-Lobeda en het geïntegreerde ontwikkelingsconcept liggen als brochure ter inzage bij de dienst stadsontwikkeling/stedenbouw.

Karte des Fördergebietes Neulobeda (Soziale Stadt)
© GDI-Th dl-de/by-2-0, Bildinhalt: Karte des Fördergebietes "Soziale Stadt" Neulobeda

De wijk Winzerla werd gebouwd van 1979 -1986 en is met ca. 10.700 inwoners (per 31.12.2011) de op één na grootste woonwijk in Jena na Lobeda. 97 % van de appartementen is sinds 1990 gerenoveerd of gedeeltelijk gerenoveerd.

De bevolkingstrend wordt gekenmerkt door een daling van het aantal inwoners en een stijging van het aandeel van oudere inwoners.

De taak van de diensten van het stadsbestuur is de stabilisering op lange termijn van Winzerla als een aantrekkelijke woonlocatie voor alle bevolkings- en leeftijdsgroepen, in het bijzonder voor gezinnen met kinderen. Dit wordt bereikt door verschillende maatregelen, met name de verbetering van de kwaliteit van de openbare open ruimten en van de sociale infrastructuur. De dienst stadsontwikkeling is belast met de coördinatie van alle actoren.

De basis voor de verdere ontwikkeling van de wijk wordt gevormd door het kaderplan voor stadsontwikkeling en het geïntegreerde ontwikkelingsconcept voor Winzerla. Beide plannen zijn door de gemeenteraad goedgekeurd en kunnen worden ingezien bij de dienst stadsontwikkeling/stedenbouw.

Sinds 2001 is Winzerla een programmagebied in het federaal-staatssteunprogramma "Wijken met bijzondere ontwikkelingsbehoeften - De sociaal integrerende stad". De uitgetrokken middelen worden in de eerste plaats gebruikt voor de opwaardering van de openbare ruimte, met name de "wateras". Het gebruik van de fondsen wordt gecoördineerd door de dienst stadsontwikkeling in samenwerking met de districtsraad en het districtbestuur van Winzerla.

Karte des Fördergebietes Winzerla (Soziale Stadt)
© GDI-Th dl-de/by-2-0, Bildinhalt: Karte des Fördergebietes "Soziale Stadt" Winzerla

Locatie

Team stedelijke herontwikkeling

Am Anger 26
07743 Jena
Duitsland