Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Rozwój handlu detalicznego

Miasto Jena zaktualizowało swoją "Koncepcję rozwoju sieci handlowej w mieście Jena" z 1999 roku oraz "Lokalną koncepcję zaopatrzenia Jena 2015" w nowym formacie jako "Koncepcję rozwoju sieci handlowej Jena 2025".

"Koncepcja rozwoju Retail Jena 2025" została potwierdzona przez Radę Miasta Jena w dniu 17.06.2015 r. uchwałą nr 15/0415-BV.

Koncepcja ta opiera się na szeroko zakrojonym procesie rozwoju.

Oprócz ogólnomiejskiej analizy handlu detalicznego, badania funkcji handlu detalicznego w obszarach planistycznych miasta, badania gospodarstw domowych z miasta Jeny i obszaru rynku handlu detalicznego w Jenie na temat ich oczekiwań, ale także istniejących z ich punktu widzenia deficytów, badania przedsiębiorstw handlowych na temat ich oceny i ich propozycji przyszłego rozwoju handlu detalicznego, przedstawiono zalecenia dotyczące rozwoju w poszczególnych obszarach planistycznych.

Wnioski dotyczące dotychczasowego rozwoju handlu detalicznego

  • Centralne obszary usługowe są filarami wspierającymi sieć detaliczną w celu zapewnienia dostaw blisko konsumenta.
  • Całkowita powierzchnia sprzedaży wzrosła od 2000 roku o 14,8%.
  • Obszar sprzedaży "wewnętrznego miasta" jest stale zwiększany od 2000 r., ale krótkiej lokalizacji A - Löbderstrasse towarzyszą inne lokalizacje niższej kategorii, które są przestrzennie niepołączone lub niedostatecznie połączone.

Obok tego przeważnie pozytywnego wniosku należy jednak odnotować również spadek centralnej pozycji handlu detalicznego od 2001 r. z 131,6% do 112,0% w 2014 r.

W tym miejscu na pierwszy plan wysuwa się koncepcja śródmieścia ze swoimi czterema scenariuszami, które zostały specjalnie opracowane w ramach koncepcji. Scenariusz 4 ma na celu wyraźny rozwój śródmieścia jako wysokiej jakości centralnego punktu handlu detalicznego w strukturze śródmieścia.

Celem koncepcji rozwoju jest stworzenie dobrych warunków ramowych dla wzmocnienia i stabilizacji handlu detalicznego w Jenie oraz zapewnienie wiarygodnych informacji planistycznych dla firm zainteresowanych osiedleniem się w tym mieście.

Rozwojowi projektu towarzyszyła grupa robocza, do której należeli przedstawiciele różnych działów administracji, jak również przedstawiciele grup parlamentarnych Rady Miasta Jeny, izb i stowarzyszeń, przedsiębiorstw handlowych z Jeny oraz planowania państwowego.

Lokalizacja

Zespół Podstawy urbanistyki

Am Anger 26
07743 Jena
Niemcy