Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Środki rewitalizacji obszarów miejskich na mocy specjalnej ustawy o rozwoju obszarów miejskich

Rewitalizacja obszarów miejskich jako instrument odnowy miejskiej

Odnowa miejska byćoznacza zachowanie, ulepszenie, przekształcenie oraz dalszy rozwój konstrukcji budowlanych przy jednoczesnej poprawie ich funkcjonalności. Rozróżnia się pomiędzy odnową urbanistyczną na określonych obszarach a związaną z nieruchomościami modernizacją lub naprawą budynków. Odnowa urbanistyczna w związku z instrumentem działania na rzecz rewitalizacji zgodnie z § 136 kodeksu budowlanego (BauGB) odbywa się zawsze na jasno określonym obszarze - obszarze rewitalizacji. Wyznaczenie obszarów rewitalizacji dotyczy zazwyczaj rewitalizacji historycznych centrów miast (np. "Stare Miasto"), kwartałów o szczególnej strukturze (np. "Karl-Liebknecht-Strasse") lub obszarów ochrony zabytków (np. "Sophienstrasse").

Cele rewitalizacji w ramach rewitalizacji obszarów miejskich różnią się w zależności od rodzaju obszaru rewitalizacji.

Punkty centralne celów przebudowy

 • Eliminacja braków urbanistycznych (np. nieremontowane ulice)
 • Konserwacja i przebudowa obiektów budowlanych
 • Poprawa warunków życia i pracy (np. tworzenie terenów zielonych)
 • Poprawa funkcjonalności obszaru (np. budowa placów zabaw)

Istnienie pożałowania godnych warunków miejskich jako warunek wstępny

Warunkiem wstępnym dla wdrożenia środka rewitalizacji obszarów miejskich jest istnienie na danym obszarze urbanistycznych warunków szkodliwych, które są rejestrowane i oceniane w trakcie dochodzeń przygotowawczych. Na tej podstawie określana jest potrzeba przebudowy. Formalna definicja obszaru rewitalizacji i związane z nią cele rewitalizacji są określane w drodze uchwały (statutu rewitalizacji). Dla celów informacyjnych wszyscy właściciele otrzymują w księdze wieczystej informację o przebudowie, która jest automatycznie usuwana po zlikwidowaniu obszaru przebudowy. W nocie dotyczącej przebudowy zaznaczono, że obowiązują specjalne przepisy dotyczące zatwierdzania przebudowy zawarte w §§ 144, 145 BauGB. Właściciel nie ponosi żadnych kosztów w związku z zawiadomieniem o przebudowie.

Uchwała w sprawie celów przebudowy

Pierwsze cele rewitalizacji są określane w statucie rewitalizacji i mogą być doprecyzowane później w planie ramowym.

Wraz z formalnym wyznaczeniem obszarów rewitalizacji możliwe jest włączenie do programu finansowania rozwoju obszarów miejskich zgodnie z wytycznymi finansowania rozwoju obszarów miejskich Turyngii (ThStBauFR), a tym samym wykorzystanie środków finansowych na realizację rewitalizacji obszarów miejskich.

Wykorzystanie funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich

W celu realizacji działania na rzecz rewitalizacji miasta oraz osiągnięcia celów rewitalizacji konieczne jest wykorzystanie środków na rzecz rozwoju miasta zgodnie z § 164 a BauGB. Jeżeli dotacje pochodzą z funduszy federalnych i krajowych, miasto Jena musi zapewnić odpowiedni udział gminy (udział we współwykonaniu) w ramach budżetu gminy.

Informacje dla właścicieli

Zgodnie z § 138 BauGB (niemieckiego kodeksu budowlanego) wszyscy właściciele na obszarze rewitalizacji są zobowiązani do udzielenia miastu Jena lub jego przedstawicielom informacji o faktach, których znajomość jest niezbędna do realizacji działania rewitalizacyjnego. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów przebudowy i zostaną automatycznie usunięte po zlikwidowaniu obszaru przebudowy.

Wymóg zatwierdzenia

W formalnie określonym obszarze rewitalizacji, następujące transakcje i procedury wymagają pisemnej zgody miasta Jena (zgoda na rewitalizację):

 • Sprzedaż nieruchomości oraz ustanowienie i sprzedaż dziedzicznego prawa do budynku,
 • Środki budowlane, tj. wznoszenie, przebudowa i rozbiórka budynków,
 • zmiany w sposobie użytkowania budynku lub nieruchomości oraz instalacji reklamowych,
 • środki zwiększające wartość (modernizacja) i inne niezbędne środki, nawet jeśli nie są one nie podlegają zatwierdzeniu, zgodzie ani zgłoszeniu na podstawie przepisów budowlanych,
 • stosunki umowne z zakresu prawa zobowiązań dotyczące korzystania z nieruchomości, budynku gruntu, budynku, części budynku na czas oznaczony dłuższy niż jeden rok, np. Komercyjne umowy najmu; nie ma jednak umów najmu lokali mieszkalnych na czas nieokreślony,
 • obciążenie gruntu hipotekami, opłatami gruntowymi, służebnościami, ograniczone służebności osobiste, prawa użytkowania lub prawa pierwokupu,
 • utworzenie, zmiana lub anulowanie opłaty za użytkowanie budynku,
 • podział ziemi.

Wymogi dotyczące stosowania

W celu uzyskania zgody należy złożyćosobny wniosekdo Zespołu ds. Rozwoju Miasta o wydanie zezwolenia na przebudowę (RedevelopmentPermit). W ramach tej procedury zatwierdzania bada się, czy projekt, o który wnioskowano, nie utrudnia realizacji działaniana rzecz rewitalizacji lub nie jest sprzeczny z celami i planowanymi działaniami na rzecz rewitalizacji (§ 145 ust. 2 BauGB).

Zatwierdzenie następuje z reguły w ciągu jednego miesiąca, jeśli projekt nie uniemożliwia, nie utrudnia w znacznym stopniu realizacji przebudowy lub nie jest sprzeczny z celami i założeniami przebudowy (§ 145 BauGB). Jeśli dodatkowo dla projektu wymagane jest pozwolenie na budowę zgodnie z §§ 59 i nast. Turyngijski Kodeks Budowlany (ThürBO), okres zatwierdzenia zgodnie z ustawą o przebudowie został wydłużony do 2 miesięcy. Okres rozpatrywania wniosku rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu wszystkich dokumentów wymaganych do rozpatrzenia wniosku, a w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony nawet o 3 miesiące.

Przegląd cen zakupu jako ochrona przed spekulacją gruntami

W przypadku sprzedaży działki z mocy prawa, jak również w przypadku ustanowienia lub sprzedaży dziedzicznego prawa zabudowy, nie można uzgodnić wyższej ceny kupna niż ta, która wynikałaby z ceny działki zgodnie z § 153 ust. 1 i 2 BauGB (tzn. z wyłączeniem wzrostu wartości związanego z przebudową). W przypadku sprzedaży działki lub kondominium ustalona w umowie cena zakupu podlega zatem również kontroli w ramach procedury zatwierdzania na podstawie prawa budowlanego.

Kontrola ceny zakupu ma na celu uniknięcie spekulacji gruntami z powodu wzrostu wartości związanego z przebudową oraz ochronę nabywcy przed nadmiernymi cenami gruntów. Podstawą do tego jest urzędowa wartość gruntu.

Obowiązki właścicieli na obszarze rewitalizacji

Właściciele nieruchomości lub kondominium w formalnie określonym obszarze rewitalizacji są zobowiązani do zapłaty kwoty rekompensaty na rzecz miasta Jena po zakończeniu rewitalizacji w celu proporcjonalnego sfinansowania rewitalizacji. Wysokość odszkodowania obliczana jest na podstawie wielkości nieruchomości i wartości wzrostu wartości gruntu związanego z przebudową. Odpowiada ona zatem różnicy pomiędzy "wartością początkową" a "wartością końcową". Wartość początkowa to wartość gruntu, która powstałaby bez przebudowy tego obszaru. Z drugiej strony, wartość końcowa zawiera wzrost wartości gruntu, który wynika ze środka na rzecz rewitalizacji. Wysokość wzrostu wartości gruntów w związku z przebudową określa niezależna komisja rzeczoznawców ds. wartości gruntów.

Wypłata kwoty rozliczenia

Co do zasady, kwota odszkodowania jest płatna dopiero po zakończeniu przebudowy i staje się wymagalna po upływie miesiąca od otrzymania zawiadomienia. Na wniosek możliwy jest jednak również wcześniejszy wykup kwoty odszkodowania. Więcej informacji na temat kwotodszkodowań można znaleźć w portalu serwisowym.

Po zakończeniu działań w zakresie rewitalizacji statut rewitalizacyjny zostaje formalnie anulowany zgodnie z § 162 BauGB, a dokumentacja rewitalizacyjna zostaje wykreślona z rejestru gruntów. Właściciele mogą złożyć wniosek o wcześniejsze zwolnienie ich nieruchomości z obszaru rewitalizacji zgodnie z § 163 BauGB. Wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie po osiągnięciu celów i zamierzeń przebudowy nieruchomości i budynku.

Możliwe są dotacje na różne projekty

Właściciele mogą ubiegać się o dotacje z miasta Jena dla niektórych projektów. Ponadto, na obszarze objętym rewitalizacją, niektóre koszty produkcji i nabycia, jak również koszty utrzymania budynków stanowią koszty uzyskania przychodu.

Warunkiem przyznania dotacji i ubiegania się o ulgi podatkowe przez właścicieli nieruchomości jest zawarcie umowy o modernizacji i remoncie pomiędzy miastem Jena a właścicielem przed rozpoczęciem budowy.

Kompleksowe informacje na tematzaświadczenie podatkowe zgodnie z ustawą o redevelopment można znaleźć w portalu serwisowym.

Lokalizacja

Zespół ds. rewitalizacji obszarów miejskich

Am Anger 26
07743 Jena
Niemcy