Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

miasto społeczne

"Miasto integrujące społecznie" w Jenie

Program federalno-państwowy "Miasto integrujące społecznie" zapewnia środki na rozwój miast dla obszarów o szczególnych potrzebach rozwojowych. Powstał on w 1999 roku jako wspólna inicjatywa rządu federalnego i rządów krajów związkowych i poprzez ścisłe powiązanie działań budowlanych i społecznych umożliwia inwestycje w zakresie rozwoju miast w środowisko mieszkaniowe, w wyposażenie infrastrukturalne i w jakość życia. Celem jest promowanie tętniących życiem dzielnic, wzmocnienie spójności społecznej, a tym samym poprawa równości międzypokoleniowej i przyjazności dla rodzin w dzielnicy.

Możliwy jest szeroki zakres finansowania

Dofinansowanie dostępne jest na inwestycje w centra dzielnic, domy kultury, place publiczne i otwarte przestrzenie, a także na działania towarzyszące. Zarządy dzielnic i urzędy dzielnicowe pośredniczą pomiędzy mieszkańcami i aktorami, a tym samym pełnią kluczowe funkcje w dzielnicy. Partycypacja obywatelska odgrywa ważną rolę w mieście zintegrowanym społecznie.

W Jenie istnieją następujące obszary wsparcia "Miasta integrującego się społecznie"

Duże osiedle Neulobeda jest największą dzielnicą Jeny z ok. 21.500 mieszkańcami. W ostatnich latach udało się wyeliminować podstawowe braki infrastrukturalne z lat 80-tych, zredukować poważne braki w zakresie rozwoju urbanistycznego i ruchu drogowego oraz podnieść jakość dzielnicy poprzez ukierunkowane działania w zakresie środowiska mieszkaniowego.

85% zasobów mieszkaniowych zostało do tej pory odnowionych, a jakość życia odpowiada obecnym standardom, o czym świadczy wysoki wskaźnik obłożenia.

Dalsza przebudowa i kompleksowe działania na rzecz rozwoju dzielnicy są kontynuowane i kształtują wrażenie Neulobedy. Ramowy plan rozwoju miejskiego Jena-Lobeda (aktualizacja 2002, uchwała Rady Miasta) po szerokiej dyskusji ze wszystkimi lokalnymi aktorami określił zasady długoterminowego rozwoju miejskiego tego obszaru. Od 1999 roku powiat jest obszarem programowym w ramach programu federalno-państwowego "Miasto integrujące społecznie".

Aby otrzymać dofinansowanie z tego programu i programów towarzyszących, musi być dostępna zintegrowana koncepcja rozwoju dla powiatu. Koncepcja ta została opracowana w 2009 roku i zatwierdzona przez Radę Miasta jako podstawa do dalszych działań w dzielnicy.

Ramowy plan zagospodarowania przestrzennego Jena-Lobeda oraz koncepcja zintegrowanego rozwoju są dostępne do wglądu w formie broszury w Wydziale Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.

Karte des Fördergebietes Neulobeda (Soziale Stadt)
© GDI-Th dl-de/by-2-0, Bildinhalt: Karte des Fördergebietes "Soziale Stadt" Neulobeda

Dzielnica Winzerla została zbudowana w latach 1979-1986 i z liczbą ok. 10.700 mieszkańców (stan na 31.12.2011) jest drugim co do wielkości po Lobedzie osiedlem mieszkaniowym w Jenie. 97 % mieszkań zostało odnowionych lub częściowo odnowionych od 1990 roku.

Trend ludnościowy charakteryzuje się spadkiem liczby mieszkańców i wzrostem udziału starszych mieszkańców.

Zadaniem wydziałów administracji miasta jest długofalowa stabilizacja Winzerli jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania dla wszystkich grup ludności i wieku, a zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. Osiąga się to poprzez różne działania, w szczególności poprzez poprawę jakości otwartych przestrzeni publicznych oraz infrastruktury społecznej. Wydział rozwoju miasta jest odpowiedzialny za koordynację wszystkich graczy.

Podstawą dla dalszego rozwoju dzielnicy jest ramowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz zintegrowana koncepcja rozwoju Winzerli. Oba plany zostały przyjęte przez radę miasta i można się z nimi zapoznać w wydziale urbanistyki/ planowania miejskiego.

Od 2001 r. Winzerla jest obszarem programowym w ramach federalno-państwowego programu wsparcia "Dzielnice o szczególnych potrzebach rozwojowych - miasto integrujące społecznie". Przekazane środki przeznaczone są przede wszystkim na modernizację przestrzeni publicznych, w szczególności "osi wodnej". Wykorzystanie funduszy koordynowane jest przez Wydział Rozwoju Miasta we współpracy z Radą Dzielnicy i Zarządem Dzielnicy Winzerla.

Karte des Fördergebietes Winzerla (Soziale Stadt)
© GDI-Th dl-de/by-2-0, Bildinhalt: Karte des Fördergebietes "Soziale Stadt" Winzerla

Lokalizacja

Zespół ds. rewitalizacji obszarów miejskich

Am Anger 26
07743 Jena
Niemcy