Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Krajobraz kulturowy Dolina Środkowej Saale

W latach 2005-2008 opracowano koncepcję rozwoju "Krajobraz kulturowy Doliny Środkowej Saale i Jeny - ważny krajobraz kulturowy w Europie" jako interdyscyplinarny projekt we współpracy pomiędzy miastem Jena, powiatem Saale-Holzland i Regionalną Wspólnotą Planistyczną Turyngii Wschodniej dla obszaru Doliny Środkowej Saale od Kahla do Camburg.

Opracowanie zostało włączone do projektu UE INTERREG IIIB CADSES Krajobraz kulturowy.

W maju 2008 r. rada miasta Jeny potwierdziła wyniki koncepcji rozwoju oraz projekty pilotażowe opracowane dla obszaru miejskiego Jeny. W dniu 21.06.2008 r. burmistrz miasta Jeny wraz z burmistrzami 11 sąsiednich gmin oraz starostą powiatu Saale-Holzland podpisali uroczyście na Camburgu "Kartę Camburga".

W ten sposób przedstawiciele polityczni wyrazili swoje zobowiązanie do dalszego koncentrowania się na bardzo obszernym temacie zachowania i rozwoju naszego wyjątkowego krajobrazu kulturowego, do kontynuowania procesu dyskusji oraz do wykorzystania wszystkich możliwości pośredniego i bezpośredniego wpływu na jakość życia, a tym samym na długofalowy i zrównoważony rozwój regionu.

Trzy projekty pilotażowe:

  • Park Przemysłowy Göschwitz
  • Jena - "Miasto nad rzeką
  • "Saaleauenpark"

zostały dogłębnie przeanalizowane w późniejszym procesie planowania miasta Jeny, przy opracowywaniu "Ramowego planu Saale", jak również w innych indywidualnych projektach z ponad 100 propozycji projektów koncepcji rozwoju. Wyniki prowadzą do konkretnego planowania projektu.

Jeśli są Państwo zainteresowani lekturą "Wizji 2020" jako fikcyjnego raportu z doświadczeń Doliny Środkowej Saały lub raportu końcowego koncepcji rozwojowej "Krajobraz kulturowy Doliny Środkowej Saały wokół Jeny - ważny krajobraz kulturowy w Europie", prosimy o skorzystanie z sąsiednich plików do pobrania.

Ponad 100 propozycji projektów, które zostały opracowane w ramach rozwoju koncepcji, można obejrzeć w dziale rozwoju miasta. Tutaj można również uzyskać informacje na temat kontynuacji procesu, jeśli jest to wymagane.

Obszar opracowania koncepcji rozwoju "Dolina Środkowej Saale wokół Jeny - ważny krajobraz kulturowy w Europie" obejmuje dolinę Saale pomiędzy Kahla i Camburg oraz widoczne z dna doliny doliny doliny boczne.

Do maja 2007 roku architekci krajobrazu i urbaniści zbadali obszar doliny o długości ok. 35 km z północy na południe, zidentyfikowali mocne strony i potencjały, ale także słabości i konflikty, przedstawili je i opracowali istotne aspekty charakteryzujące krajobraz kulturowy.
Opis i ocena krajobrazu kulturowego służy jako podstawa do szerokiego dialogu z różnymi zainteresowanymi stronami.

W celu dokonania oceny, krajobraz kulturowy został zbadany z czterech perspektyw "użytkownika" z łodzi, z roweru, z pociągu i z samochodu (metodologia linii percepcji Kevina Lyncha). Na podstawie tej analizy mocnych i słabych stron, sformułowano zasady przewodnie krajobrazu kulturowego, cele i zasady, które przekazują ogólny społeczny, holistyczny cel dla zrównoważonego rozwoju krajobrazu kulturowego Doliny Środkowej Saale. Zakłada się horyzont czasowy realizacji ok. 15 lat.

Z dużej liczby propozycji projektów i uwag dotyczących planowania wyłoniono projekty pilotażowe, które mają szczególne znaczenie i będą realizowane we współpracy z regionalnymi interesariuszami. Rada doradcza ds. planowania omówiła i uzupełniła opracowane deklaracje celów i propozycje projektów (patrz pliki do pobrania).

Lokalizacja

Zespół Podstawy urbanistyki

Am Anger 26
07743 Jena
Niemcy