Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Dd 10 Król (Drackendorf)

  • Uchwała o przygotowaniu terenu: 29.11.1995 r.
  • Uchwała statutowa: 25.04.2001 r.
  • Moc prawna poprzez publiczne ogłoszenie: 27.08.2001 r.

Celem planu zagospodarowania przestrzennego jest zamknięcie urbanistyczne miejscowości Drackendorf w kierunku północnym, a także przyczynienie się do stałego zapotrzebowania na tereny pod budownictwo jednorodzinne. W związku z tym na obszarze objętym planem wyznacza się tereny wyłącznie mieszkaniowe, na których dopuszcza się wyłącznie budowę budynków mieszkalnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej.

Część obszaru objętego planem leży w obszarze chronionego krajobrazu "Dolina Środkowej Saale". W tym miejscu, na terenach popegeerowskich powstaną tereny zielone z drzewami i krzewami, które posłużą zarówno jako rekompensata za ingerencję w przyrodę i krajobraz, jak i zazielenienie i podniesienie atrakcyjności powstającego osiedla.

Inwestycja jest całkowicie ukończona. Teren budowy jest całkowicie zabudowany (stan na czerwiec 2014 r.).

Dokumenty planu, załączone jako pliki do pobrania, służą jedynie do celów informacyjnych. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.