Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Przegląd obszarów rewitalizacji

 • Wielkość obszaru: 75,442 ha
 • Podobszar I "Średniowieczne Stare Miasto" - uchwała: 10.07.1991 r.
 • Podobszar II "Śródmieście Południowe" - uchwała statutowa: 15.01.1992 r.
 • Podobszar III "Śródmieście Zachodnie" - uchwała o nadaniu statutu: 15.01.1992 r.
 • Podobszar IV "Śródmieście Północne" - Uchwała Statutowa: 15.01.1992 r.
 • Podobszar V "Steinweg / Inselplatz" - Uchwała Statutowa: 12.06.1991 r.
 • Podobszar V a "Steinweg / Inselplatz" + Podobszar V b "Steinweg / Inselplatz" - Uchwała: 18.02.1998 r.
 • Podobszar VI "Saaleufer" (obszar uzupełniający) - uchwała: 25.05.2009 r.

Punkty centralne przebudowy:

 • Zachowanie i kompleksowa przebudowa historycznej tkanki budowlanej w starym centrum miasta
 • Renowacja, modernizacja i ostrożne dodawanie nowych budynków w kontekście historycznym
 • Tworzenie i przeprojektowywanie publicznych ulic, placów i otwartych przestrzeni
 • Eliminacja miejskich braków strukturalnych i problemów, takich jak luki między budynkami i tereny poprzemysłowe
 • Wzmocnienie śródmieścia jako miejsca zamieszkania i poprawa środowiska mieszkaniowego, np. poprzez tworzenie otwartych przestrzeni w pobliżu domów
 • Zachowanie i rozwój wpisanego na listę Volkspark Oberaue z podobszarami "Paradies", "Rasenmühleninsel" i "Landfeste" jako śródmiejskich terenów rekreacyjnych
 • Poprawa doświadczenia Saale
 • Rozbudowa i poprawa sieci ścieżek pieszych i rowerowych

W celu sprecyzowania celów rewitalizacji sporządzono plan ramowy dla obszaru rewitalizacji "Modelowy projekt rewitalizacji miasta Jena" (uchwała 13.01.1993). Stronatam cele i planowanie urbanistycznewarunki ramowe planowania urbanistycznego tworząn podstawa przyznania pomocy z pozwolenia na przebudowę zgodnie z § 144 niemieckiego Kodeksu Budowlanego (BauGB). Od 1991 obszar rewitalizacji został objęty programem wsparcia.

Karte des Sanierungsgebietes Modellvorhaben der Stadterneuerung Jena (Innenstadt)
© GDI-Th dl-de/by-2-0, Bildinhalt: Karte des Sanierungsgebietes Modellvorhaben der Stadterneuerung Jena (Innenstadt)
 • Wielkość obszaru: 14,4 ha
 • Uchwała: 10.07.1991 r. / 03.06.1992 r.
 • Program wsparcia: Urbanistyczna ochrona zabytków

Damenviertel" jest zamkniętym, zachowanym w prawie nienaruszonym stanie obszarem w stylu wilhelmińskim, który jest chroniony jako zespół zabytków zgodnie z § 2 (2) ThürDSchG .

Główny cel przebudowy:

 • Renowacja i modernizacja budynków z okresu Gründerzeit
 • Modernizacja prywatnego i publicznego środowiska mieszkaniowego
 • Zmniejszenie natężenia ruchu
 • Reorganizacja ruchu stacjonarnego
 • Rewaloryzacja ulic i terenów otwartych oraz infrastruktury technicznej

Karte des Sanierungsgebietes Sophienstraße
© GDI-Th dl-de/by-2-0, Bildinhalt: Karte des Sanierungsgebietes Sophienstraße (Damenviertel)
 • Wielkość obszaru: 15,7 ha
 • Uchwała: 05.04.2017 r.
 • Program wsparcia: Modernizacja w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich

Zachodnia część śródmieścia charakteryzuje się dzielnicami mieszkaniowymi z okresu Gründerzeit, instytucjami kulturalnymi, takimi jak Dom Ludowy i Muzeum Optyczne oraz ulicą Bachstraße, przy której znajduje się Szpital Uniwersytecki w Jenie. W ostatnich latach w głównej siedzibie w Jenie-Łobedzie nastąpiło połączenie zastosowań klinicznych, przez co kilka budynków i obszarów straciło swoją pierwotną funkcję. Aby w dłuższej perspektywie uniknąć pustostanów, miasto Jena chciałoby stworzyć warunki do szybkiej przebudowy i rozwoju urbanistycznego tego podobszaru.

Punkty centralne przebudowy:

 • Zachowanie, odnowienie i rozwój istniejącej struktury budynku
 • Zachowanie i rozwój budownictwa mieszkaniowego
 • rewitalizacja i ponowne wykorzystanie (przebudowa) podobszaru "Bachstraße" (klinika)
 • Odnowienie publicznych ulic, ścieżek i placów,
 • poprawa jakości pobytu w przestrzeni publicznej, środowisku mieszkaniowym i prywatnych przestrzeniach otwartych
 • Otwarcie podobszaru "Bachstraße" (klinika) na otaczającą przestrzeń miejską

Obecnie trwają prace nad ramowym planem określającym cele rewitalizacji i poszczególne projekty dla tego obszaru.

Karte des Sanierungsgebietes Westliche Innenstadt
© GDI-Th dl-de/by-2-0, Bildinhalt: Karte des Sanierungsgebietes Westliche Innenstadt
 • Wielkość obszaru: 36,3 ha
 • Uchwała statutowa: 10.07.1991 r.
 • Obszar uzupełniający "Gries" (7,6 ha) - uchwała: 08.06.2011 r.

Wraz z przyłączeniem "obszaru uzupełniającego Gries" do obszaru rewitalizacji ma nastąpić funkcjonalne, przestrzenne i kreatywne podniesienie wartości tego terenu jako zielonej przestrzeni w pobliżu miasta.

Punkty centralne przebudowy:

 • Tworzenie i przeprojektowywanie ulic, placów i przestrzeni otwartych
 • Modernizacja i naprawa budynków
 • Eliminacja miejskich braków strukturalnych (np. luk między budynkami i terenów poprzemysłowych)
 • Odnowa i budowa placów zabaw
 • Tworzenie otwartych przestrzeni w pobliżu budynków mieszkalnych w celu poprawy środowiska mieszkalnego
 • Odkrywanie właściwości (dekonstrukcja)
 • Przeniesienie działalności zakłócającej konkurencję
 • Obszar rewitalizacji "Gries":
  • Poprawa jakości pobytu i sytuacji przestrzennej przy moście Gries
  • Odnowa/uzupełnienie sieci rowerowej i pieszej
  • Integracja terenu rekreacyjnego z dostępem do wody przy moście Wiesenbrücke
  • Stworzenie atrakcyjnego terenu zielonego i rekreacyjnego dla rodzin w pobliżu centrum miasta

W planie ramowym "Karl-Liebknecht-Strasse" (uchwała z dnia 17.04.1996 r.) zostały określone cele przebudowy tego obszaru. Stanowi on podstawę do udzielania zezwoleń na przebudowę zgodnie z § 144 Kodeksu Budowlanego (BauGB). W dniu 8 czerwca 2011 r. przyjęto plan ramowy dla obszaru uzupełniającego "Gries".

Karte des Sanierungsgebietes Karl-Liebknecht-Straße mit Ergänzungsgebiet Gries
© GDI-Th dl-de/by-2-0, Bildinhalt: Karte des Sanierungsgebietes Karl-Liebknecht-Straße mit Ergänzungsgebiet Gries
 • Wielkość obszaru: 54 ha
 • Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym: 29.07.1992 r.
 • Program wsparcia: Modernizacja w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich

Głównym zadaniem jest reaktywacja obszaru handlowego, który znajduje się blisko miasta, jest dobrze rozwinięty, ale charakteryzuje się znacznymi wadami i brakami.

Punkty centralne przebudowy:

 • Zasadnicza rozbudowa sieci drogowej mająca na celu uspokojenie ruchu i ograniczenie ruchu przelotowego.
 • Nowe osadnictwo zakładów rzemieślniczych i handlowych w północnej części obszaru
 • Rewitalizacja terenów należących do byłej gazowni i elektrociepłowni, rekultywacja terenów zanieczyszczonych
 • Przebudowa zabytku przemysłowego - stacji transformatorowej IMAGINATA
 • Dalszy rozwój obszaru na południe od Schlachthofstraße w kierunku atrakcyjnego obszaru o mieszanym przeznaczeniu i zabudowie mieszkaniowej

Cele przebudowy dla tego obszaru zostały określone w planie ramowym (uchwała 18.12.1996).

Karte des Sanierungsgebietes Gewerbegebiet Unteraue
© GDI-Th dl-de/by-2-0, Bildinhalt: Karte des Sanierungsgebietes Gewerbegebiet Unteraue
 • Gwielkość obszaru: 29,45 ha
 • Statut przebudowy: 25.08.2010 / 29.02.2012 (procedura uproszczona)
 • Program wsparcia: ochrona zabytków miejskich

Historyczne centrum miasta "Zwätzen" ma zostać zachowane w swojej wiejskiej strukturze i wzmocnione jako miejsce zamieszkania. Odbudowa i przebudowa starego osiedla ma ogromne znaczenie dla zachowania wizerunku wsi.

Punkty centralne przebudowy:

 • Zachowanie szczególnego charakteru obszarów o charakterze wiejskim, o mieszanym przeznaczeniu.
 • Zachowanie i rewaloryzacja pojedynczych budynków, zespołów budynków i zabytków (zwłaszcza "Starego Dworu") charakterystycznych dla miejscowości.
 • Wzmocnienie funkcji mieszkaniowych
 • Poprawa funkcji rekreacyjnej skwerów wiejskich
 • Modernizacja przestrzeni ulicznych

Karte des Sanierungsgebietes Zwätzen
© GDI-Th dl-de/by-2-0, Bildinhalt: Karte des Sanierungsgebietes Zwätzen
Zespół ds. rewitalizacji obszarów miejskich

Am Anger 26
07743 Jena
Niemcy