Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Zw 03.1 Zwätzen-Wschód (Zwätzen)

  • Decyzja o wszczęciu postępowania: 16.10.1991 r.
  • Uchwała w sprawie statutu: 12.11.1997
  • Moc prawna poprzez publiczne ogłoszenie: 04.05.1998 r.

Celem ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego "Zwätzen - Ost" jest stworzenie prawnie wiążących warunków urbanistycznych dla zabezpieczenia interesów gminy w zakresie rozwoju gospodarczego w mieście Jena. Ze względu na odpowiednie zapotrzebowanie na powierzchnię, w planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono przeważnie tereny komercyjne, które szczególnie nadają się do osiedlania się średnich przedsiębiorstw. Obszary komercyjne zostały podzielone na podobszary GE 1 do GE 5, do każdego z nich przypisano niektóre z ogólnie dopuszczalnych sposobów użytkowania ze względu na ich różny stopień kompatybilności, podczas gdy inne zostały wykluczone. Na przykład dla podobszaru GE 5 zdefiniowano użytek sportowy, wszystkie inne sposoby użytkowania są tu niedopuszczalne.

Kolejny podobszar został wyznaczony jako obszar specjalny z przeznaczeniem pod DIY i centrum ogrodnicze.

Teren budynku jest w pełni zagospodarowany. Obecnie nie ma dostępnych działek (stan na lipiec 2018).

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.