Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Dd 07 Am Drackendorfcenter (Drackendorf)

  • Uchwała o utworzeniu: 19.10.1993 r.
  • Uchwała w sprawie statutu: 23.10.1996 r.
  • Moc prawna (1. zmiana) przez ogłoszenie publiczne: 14.10.1997 r.

Teren objęty planem zagospodarowania obejmuje obszar o powierzchni ok. 17.200 m². Planowanie zostało zainicjowane pilnym zapotrzebowaniem na mieszkania w rejonie Jeny na początku lat 90-tych oraz koniecznością wyeliminowania fatalnych warunków urbanistycznych w tym miejscu.

Większa część obszaru objętego planem jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i ma być wykorzystywana wyłącznie do celów mieszkaniowych.

Pozostały obszar budowlany został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową ogólną, w której oprócz funkcji mieszkaniowych dopuszcza się również obiekty o przeznaczeniu religijnym, socjalnym, zdrowotnym i sportowym.

Teren budowy został w całości zrealizowany i zabudowany (stan na listopad 2011 r.).

Elementy planu dostępne w formie plików do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Tylko prawnie wiążące dokumenty planistyczne dostępne do wglądu w Wydziale Urbanistyki są miarodajne i wiążące.