Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Lo 05 Szpital Uniwersytecki (Neulobeda)

  • Decyzja o wszczęciu postępowania: 25.05.1994 r.
  • Uchwała statutowa: 21.04.2010 r.
  • Moc prawna poprzez publiczne ogłoszenie: 16.09.2010 r.

Treścią planu jest nowa budowa Kliniki Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego im. W okresie poprzedzającym planowanie przeprowadzono konkurs na koncepcję i realizację projektu urbanistycznego, którego wyniki stanowią podstawę planu zagospodarowania. Sformułowano m.in. następujące cele planistyczne

  • urbanistyczno-architektoniczna i funkcjonalna integracja specjalnego obszaru szpitala uniwersyteckiego z kontekstem miejskim
  • Centralizacja wszystkich funkcji kliniki
  • Wprowadzenie zielonego korytarza jako łącznika dla ciągłego korytarza zieleni wschód-zachód od Goethepark do połączenia Erlanger Allee
  • Zwiększenie atrakcyjności ciągłości obszaru poprzez stworzenie nowych połączeń ścieżek pieszych i rowerowych

W celu oszczędnego wykorzystania gruntów dąży się do osiągnięcia wysokiego poziomu wykorzystania budynków i zwartej zabudowy na terenach, które mogą być zabudowane. W zamian za to większe obszary przyległych terenów naturalnych nie mogą być zabudowywane i mają być zagospodarowane krajobrazowo lub pozostawione do zagospodarowania.

Budynki kliniki zostały wzniesione i są użytkowane.

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.