Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Lo 03F Lobeda - Południe LS2 (Neulobeda)

  • Decyzja o wszczęciu postępowania: 18.09.1991 r.
  • Uchwała statutowa: 16.04.2003 r.
  • Moc prawna poprzez publiczne ogłoszenie: 15.09.2003 r.

Celem projektu jest stworzenie efektywnego obszaru handlowego dla regionalnego centrum Jeny, dogodnie położonego pod względem komunikacyjnym i atrakcyjnego pod względem krajobrazowym.

Tereny budowlane obszaru objętego planem przeznacza się pod tereny komercyjne, na których dopuszcza się prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności handlowej, składów i magazynów oraz działalności publicznej, a także zabudowę handlową, biurową i administracyjną.

Mieszkania dla personelu nadzorującego i pozostającego w gotowości, związane z działalnością handlową, są dozwolone tylko w drodze wyjątku, podczas gdy obiekty noclegowe, obiekty sportowe, stacje benzynowe i obiekty handlowe nie są dozwolone.

Obszar handlowy został zagospodarowany, a część terenów została już zabudowana. Tereny te są sprzedawane przez JenA4 GmbH, spółkę zależną Technische Werke Jena GmbH i miasto Jena (czerwiec 2014).

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.